Статут

Всеукраїнської громадської організації
“Об’єднання християн-військовослужбовців України”

м. Київ – 2004 рік

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація “Об’єднання християн-військовослужбовців України” (в подальшому – “Об’єднання”) є добровільною всеукраїнською громадською організацією з всеукраїнським статусом, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом, діє на засадах самоврядування.

1.2. Об'єднання в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Об’єднання створюється та діє на принципах самоврядування, добровільності, гласності і законності та рівноправності своїх членів.

1.4. Об’єднання співпрацює з усіма фізичними та юридичними особами, зокрема з релігійними, державними та громадськими організаціями, які висувають перед собою завдання сприяти духовному оновленню суспільства в цілому та Збройних Сил України та інших законних воєнізованих формувань зокрема на основі цінностей та духовного багатства християнства.

1.5. Повна назва Об’єднання – Всеукраїнська громадська організація “Об’єднання християн-військовослужбовців України”. Скорочена назва Об’єднання – “ОХВУ”.

1.6. Об'єднання є самостійною юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм повним найменуванням та символікою, штампи, емблему та іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються Конференцією. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.7. Місцем розташування керівних органів Об’єднання є: м. Київ, вул. Вишняківська 9, кв. 105.

2. Мета та завдання Об’єднання

2.1. Метою діяльності Об’єднання є задоволення та захист законних інтересів християн-військовослужбовців, які є членами Об'єднання.

2.2. Основним завданням Об’єднання є:

 • сприяння поширенню християнських цінностей серед військовослужбовців та членів їх сімей;
 • сприяння у впровадженні душепастирських структур у Збройних Силах України та інших законних військових формуваннях;
 • сприяння у поширенні та реалізації міжнародного гуманітарного права.

2.3. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Об’єднання, у встановленому законом порядку, здійснює наступні види діяльності:

 • розвиток ділових та дружніх контактів і співпраця з іншими громадськими та релігійними організаціями, в тому числі і з закордонними;
 • сприяння організації дозвілля для військовослужбовців та членів їх сімей;
 • приймає участь у благодійництві, в тому числі надання підтримки та допомоги вдовам та іншим членам сімей військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби;
 • сприяє в здійсненні духовної опіки над особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
 • допомога в реставрації та реконструкції храмів, молитовних будинків, пам’яток християнської культури та історії України.

2.4. Для здійснення статутних цілей і завдань Об'єднання користується правом:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації.
 • засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

3. Членство в Об’єднанні, умови та порядок його набуття та вибуття з нього.

3.1. Членами Об’єднання можуть бути:

а) християни-військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних Військ, Внутрішніх Військ, Міністерства внутрішніх справ, військ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, СБУ та інших законних військових формувань, які існують на території України, різних конфесій, в тому числі ті, які перебувають в запасі чи у відставці, які прагнуть дотримуватись чеснот християнської моралі, спільно захищати свої права та законні інтереси;

б) християни, в тому числі члени сімей вказаних вище військовослужбовців, за умови досягнення ними 18-річного віку, які підтримують цілі та завдання Об’єднання та бажають надавати практичну допомогу в їх досягненні, підтримують мету Об'єднання та приймають участь в її реалізації.

3.2. Прийом в члени Об’єднання здійснюється конференціями місцевих осередків Об’єднання, а якщо за місцем проживання особи немає місцевого осередку, то прийом в члени здійснюється Комітетом Об’єднання.

3.3. Підставою для розгляду питання про прийняття в члени Об’єднання є письмова заява особи, яка бажає стати членом Об’єднання, яка подається Голові місцевого осередку Об’єднання, а в разі відсутності осередку в даній місцевості – до Комітету Об’єднання.

3.4. Рішення про прийняття в члени Об’єднання приймається ? голосів від загальної кількості учасників конференції місцевого осередку. Якщо рішення про прийняття в члени Об’єднання приймається Комітетом Об’єднання, то за нього повинно проголосувати не менше 5 членів Комітету.

3.5. Відмова в прийнятті до членів Об’єднання може мати місце лише у випадках, коли заявник не відповідає вимогам, вказаним в пункті 3.1 цього Статуту. Про таку відмову заявнику повідомляється особисто в усній формі, а за бажанням заявника - письмово.

3.6. З моменту оголошення особі повідомлення про прийняття її в члени Об’єднання вона набуває всіх прав та обов’язків члена Об’єднання.

3.7. Член Об’єднання має право:

 • обирати та бути обраним до статутних органів Об’єднання;
 • подавати пропозиції до всіх органів Об’єднання з питань, що стосуються статутної діяльності Об’єднання;
 • брати участь в заходах, що проводяться Об’єднанням;
 • одержувати інформацію про діяльність Об’єднання. На вимогу свого члена Об’єднання зобов’язано надати йому для ознайомлення річні баланси Об’єднання, звіти Об’єднання про його діяльність, протоколи зборів та засідань;
 • брати участь в роботі статутних органів Об’єднання та осередків;
 • користуватись у встановленому Комітетом порядку обладнанням, майном та приміщеннями, які Об’єднання має в своєму користуванні;
 • особисто брати участь у зборах та засіданнях органів Об’єднання, на яких розглядається питання про його діяльність та поведінку. Про такі збори члену Об’єднання повідомляється не пізніше як за тиждень;
 • вільно виходити з Об’єднання за власним бажанням.

Члени Об’єднання мають також інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

3.8. Члени Об’єднання зобов’язані:

 • зберігати та зміцнювати авторитет Об’єднання, брати участь у втіленні в життя мети і завдань Об’єднання;
 • додержуватися норм та принципів християнської моралі;
 • додержуватися Статуту Об’єднання та виконувати рішення Конференції та інших органів Об’єднання;
 • терпимо ставитись до віровчення різних конфесій, а також поважати переконання своїх ближніх.

3.9. Членство в Об’єднанні припиняється у випадку:

а) виходу з Об’єднання за власним бажанням;

б) виключення з Об’єднання.

3.10. Виключення з Об’єднання може мати місце у разі систематичного ухилення члена Об’єднання від виконання ним його обов’язків, передбачених пунктом 3.8. цього Статуту.

3.11. Рішення про виключення з членів Об’єднання приймається конференцією місцевого осередку Об’єднання. Таке рішення повинно бути прийняте 2/3 від загальної кількості членів осередку – учасників конференції. Рішення оформляється в письмовій формі, з обов’язковим зазначенням у протоколі конференції підстав та мотивів виключення. Копія рішення надається особі, щодо якої приймається рішення.

3.12. У випадках коли Комітет Об’єднання визнає за потрібне, рішення про виключення з членів Об’єднання приймається Комітетом Об’єднання.

3.13. Рішення про виключення з Об’єднання може бути оскаржене на найближчій Конференції Об’єднання.

3.14. Добровільний вихід із Об'єднання здійснюється згідно заяви про вихід, яка подається до керівництва місцевого осередку Об'єднання.

4. Статутні органи Об’єднання

4.1. Статутними органами Об’єднаннями є:

 • Конференція;
 • Комітет;
 • Голова Об’єднання;
 • Ревізійна комісія.

4.2. Конференція

4.2.1. Конференція є найвищим статутним органом Об’єднання.

4.2.2. Конференція скликається не рідше ніж один раз на 4 роки. Час скликання, порядок денний та місце проведення Конференції визначається Комітетом.

4.2.3. Про час та місце проведення Конференції членам Об’єднання повідомляється не пізніше як за місяць. При цьому пропозиції членів Об’єднання щодо порядку денного Конференції повинні бути надіслані не пізніше як за тиждень до проведення Конференції.

4.2.4. Конференція вважається правомочною за наявності на ній не менше 2/3 від загальної кількості делегатів, визначених Комітетом.

4.2.5. Голосувати на Конференції делегати повинні лише особисто. Голосування за дорученням чи через представника не допускається. Голосування на Конференції є відкритим.

4.2.6. Засідання Конференції протоколюється, протокол підписується Головуючим та секретарем Конференції, які відповідають за достовірність відомостей в протоколі.

4.2.7. За рішенням Голови Об’єднання, Комітету або не менше 2/3 від загальної кількості місцевих осередків Об’єднання (за умови, що в кожному осередку за таке рішення проголосує більшість членів осередку) може бути скликано позачергову Конференцію.

4.2.8. До виключної компетенції Конференції належить:

 • затвердження Статуту Об’єднання, внесення змін та доповнень до нього;
 • затвердження символіки Об’єднання;
 • обрання та переобрання Голови Об’єднання, членів Комітету, голови та членів Ревізійної комісії Об’єднання;
 • визначення основних напрямів діяльності Об’єднання на 4 роки та затвердження довгострокових програм роботи Об’єднання, заслуховування та затвердження звітів про їх виконання, в тому числі звітів про діяльність місцевих осередків;
 • за поданням Голови Об’єднання обирає заступника Голови Об’єднання;
 • визначення пріоритетних напрямів витрачання коштів Об’єднання у звітний період;
 • заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії про перевірку цільового використання майна та коштів Об’єднання;
 • затвердження організаційно-штатної структури Об’єднання;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Об’єднання, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • інші повноваження, що не суперечать меті Об’єднання та цьому Статуту.

4.2.9. Конференція може винести рішення про передачу частини повноважень, що належать до її виключної компетенції, Комітетові. Таке рішення приймається 2/3 голосів від загальної кількості делегатів Конференції Об’єднання.

Конференція Об'єднання правомочна при наявності 2/3 членів (делегатів від осередків) Об?єднання. Рішення приймаються більшістю голосів, якщо інше не передбачено цим Статутом.

4.3. Комітет

4.3.1. У період між Конференціями вищим керівним органом Об’єднання є постійно діючий Комітет, який є підконтрольним та підзвітним Конференції.

4.3.2. Комітет обирається Конференцією простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів Конференції, строком на чотири роки в кількості 7 осіб, при чому в його складі повинно бути щонайменше по одному представнику від кожної з основних християнських конфесій (православних, протестантів, католиків), якщо їх представники будуть серед делегатів Конференції. Окрім того, до Комітету входить Голова Об’єднання, який і очолює Комітет.

4.3.3. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликаються Головою Об’єднання в міру необхідності, але у всякому випадку не рідше ніж раз на квартал.

4.3.4. Засідання Комітету є правомочним у випадку наявності на ньому не менше п’яти його членів. Рішення приймаються більшістю голосів.

4.3.5. Головує на засіданнях Комітету Голова Об’єднання, а в разі його відсутності – член Комітету, призначений Головою Об’єднання.

4.3.6. На першому своєму засіданні Комітет обирає Секретаря, який відповідає за ведення протоколів засідань та організацію діловодства у Комітеті.

4.3.7. Всі основні питання на засіданнях Комітету вирішуються шляхом голосування. Голова Об’єднання голосує останнім, у випадку рівного розподілу голосів його голос є вирішальним.

4.3.8. Повноваження Комітету в цілому можуть бути достроково припинені рішенням позачергової Конференції, скликаної відповідно до пункту 4.2.7. цього Статуту, у разі:

а) невиконання чи неналежного виконання Комітетом в цілому його статутних завдань та функцій. В цьому випадку позачергова Конференція скликається на вимогу членів Об’єднання (не менше половини від загальної кількості місцевих осередків Об’єднання) чи Голови Об’єднання;

б) коли Комітет тричі підряд без поважних причин не може зібратися на засідання в кількості, необхідній для проведення останнього. В цьому випадку позачергова Конференція скликається Головою Об’єднання.

4.3.9. До компетенції Комітету належить:

 • розробка річного плану проведення основних заходів діяльності ВГО "ОХВУ" та довгострокових програм роботи Об’єднання, кошторис до цих планів та програм, подання на затвердження Конференції та забезпечення їх виконання;
 • прийняття на роботу працівників відповідно до організаційно-штатної структури, затвердженої Конференцією; -визначення розміру та порядку оплати праці посадовим особам, які передбачені організаційно-штатною структурою Об’єднання;
 • розпорядження коштами Об’єднання та матеріальними засобами в межах річного кошторису, затвердженого Конференцією;
 • визначення порядку використання членами Об’єднання обладнання, майна та приміщень Об’єднання;
 • скликання позачергової Конференції;
 • затвердження положення про місцеві осередки та прийняття місцевих осередків до складу Об’єднання;
 • прийняття в члени Об’єднання осіб, якщо за місцем їх проживання немає місцевого осередку;
 • винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Комітету;
 • розгляд скарг членів Об’єднання на рішення Конференції місцевих осередків Об’єднання;
 • вирішення інших питань, що стосуються діяльності Об’єднання, окрім тих, що належать до виключної компетенції Конференції.

4.4. Голова Об’єднання

4.4.1. Голова Об’єднання без додаткового уповноваження представляє Об’єднання у відносинах з іншими організаціями, підприємствами, установами, в тому числі й закордонними. Він вправі вчиняти юридичні дії від імені Об’єднання та має право першого підпису.

4.4.2. Голова Об’єднання обирається на Конференції строком на чотири роки 2/3 голосів від загальної кількості присутніх делегатів на Конференції Об’єднання. Він є Головою Комітету за посадою.

4.4.3. Повноваження Голови Об’єднання можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

а) подання ним заяви про відставку;

б) неналежного виконання ним своїх посадових обов’язків, передбачених цим Статутом;

в) неналежного виконання ним своїх обов’язків члена Об’єднання.

4.4.4. Голова Об’єднання:

 • організовує та керує роботою Комітету, контролює роботу всіх підрозділів-осередків Об’єднання;
 • укладає угоди від імені Об’єднання;
 • призначає, за згодою Конференції заступника, припиняє його повноваження, та приймає рішення про дострокове припинення його повноважень;
 • пропонує на засіданні Комітету кандидатури на посади відповідно до організаційно-штатної структури Об’єднання;
 • у передбачених цим Статутом випадках скликає позачергову Конференцію;
 • ставить перед Комітетом питання про введення нової кандидатури в склад Комітету, замість тієї особи, що достроково вибула;
 • порушує перед позачерговою Конференцією питання про дострокове припинення повноважень діючого Комітету в цілому.

4. 5. Заступник Голови.

4.5.1. Заступник Голови Об’єднання обирається Головою Об’єднання за не менш ніж 2/3 голосів від загальної кількості присутніх делегатів на Конференції Об’єднання. Він підпорядкований Голові Об’єднання. Заступник складає повноваження перед новообраним Головою Об’єднання.

4.5.2. Заступник Голови:

 • організовує та координує питання взаємодії з підрозділами Об’єднання;
 • розробляє проект плану основних напрямків діяльності Об’єднання на поточний рік;
 • забезпечує умови розвитку всіх напрямків діяльності Об’єднання, затверджених Конференцією;
 • контролює забезпечення штатно-фінансової дисципліни в структурі Об’єднання;
 • забезпечує співпрацю діяльності Об’єднання з іншими громадськими та релігійними організаціями;
 • виконує інші повноваження, визначені Статутом.

4.6. Ревізійна комісія Об'єднання

4.6.1. Ревізійна комісія є контрольним органом Об’єднання, який здійснює перевірку фінансової діяльності Об’єднання та цільового використання коштів та інших активів Об’єднання, контролює виконання Комітетом рішень Конференції. Вона є підконтрольною та підзвітною Конференції.

4.6.2. Ревізійна комісія обирається Конференцією простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, присутніх на Конференції Об’єднання, строком на 4 (чотири) роки, в складі трьох осіб. Конференція простою більшістю голосів обирає Голову Ревізійної комісії.

4.6.3. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Комітету.

4.6.4. Перевірки фінансової діяльності Об’єднання здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Конференція чи з власної ініціативи, але в будь-якому випадку не рідше ніж раз на рік. Про результати всіх перевірок Голова Ревізійної комісії доповідає Конференції, яка затверджує його доповіді.

 

5. Місцеві осередки Об’єднання

5.1. Місцеві осередки (далі – осередки) Об’єднання створюються для забезпечення втілення в життя мети та завдань Об’єднання та найбільш ефективного його функціонування.

5.2. Місцеві осередки Об’єднання створюються за наявності в місці створення осередку не менше трьох членів Об’єднання, які відповідають вимогам, викладеним в п.3.1. цього Статуту та за умови подання протоколу конференції осередку, на якій прийнято рішення про його створення.

5.3. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, затвердженими їхніми Конференціями та Комітетом. Для набуття прав юридичної особи вони реєструється в установленому законом порядку.

Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування згідно чинного законодавства.

6. Майно та кошти Об’єднання

6.1. Для виконання своєї статутної мети та завдань Об’єднання може мати у своїй власності рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. Об’єднання має право вчиняти відносно майна та коштів, які знаходяться в його власності, будь-які дії, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

6.2. Кошти та інше майно Об’єднання утворює за рахунок:

а) добровільних благодійних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, наданих в грошовій чи натуральній формі, в тому числі цільових грантів;

б) надходжень від підприємств та організацій, які створені Об?єднанням та перебувають у власності Об’єднання.

6.3. Об’єднання не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, а члени не відповідають по зобов’язаннях Об’єднання.

 

7. Припинення діяльності Об’єднання

7.1. Припинення діяльності Об’єднання здійснюється шляхом його реорганізації чи ліквідації.

7.2. Рішення про ліквідацію Об’єднання приймається Конференцією Об’єднання ? голосів від загальної кількості її делегатів. У передбачених законодавством випадках ліквідація Об’єднання може бути здійснена за рішенням суду в порядку, встановленому законодавством.

7.3. Рішення про реорганізацію Об’єднання приймається Конференцією 2/3 голосів від загальної кількості її делегатів.

7.4. Об’єднання не може бути реорганізоване в юридичну особу, метою якої є отримання прибутку. У випадку ліквідації Об’єднання його кошти та майно не можуть бути перерозділені між його членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.5. Ліквідація Об’єднання за рішенням Конференції проводиться призначеною нею ліквідаційною комісією в місячний строк з дня прийняття такого рішення. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що підлягає затвердженню Конференцією, та здійснює всі розрахунки з кредиторами.

8. Внесення змін та доповнень до цього Статуту

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Конференцією. За такі зміни чи доповнення повинно проголосувати 2/3 від загальної кількості делегатів Конференції.

8.2. Пропозиції про внесення змін та доповнень вносяться Головою Об’єднання, Комітетом та членами Об’єднання.

8.3. Про зміни, що сталися в Статуті Об'єднання повідомляє легалізуючий орган.

 

Положення

Про роботу місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації
"Об'єднання християн-військовослужбовців України" (ВГО ОХВУ)

1. Загальні положення.

1.1. ___________ський місцевий осередок (в подальшому - осередок) Всеукраїнської громадської організації „Об'єднання християн-військовослужбовців України" (в подальшому - Об'єднання) створюється для забезпечення втілення в життя мети та завдань Об'єднання та найбільш ефективного його функціонування.

1.2. Осередок Об'єднання у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Законом України "Про об'єднання громадян", Статутом Об'єднання та своїм положенням.

1.3. Осередок створюється та діє на принципах добровільності, відкритості, законності та рівноправності своїх членів.

1.4. Осередок не є самостійною юридичною особою.

1.5. Місцем розташування керівних органів осередку є : м. ___________, вул. ____, __, кв.___ .

2. Мета та завдання осередку.

2.1. Мета діяльності осередку - є задоволення та захист інтересів християн-військовослужбовців, які є його членами.

2.2. Завданням осередку є: - сприяння поширенню християнських цінностей серед військовослужбовців, та членів їх сімей; - сприяння організації дозвілля для військовослужбовців та членів їх сімей.

3. Статутні органи осередку.

3.1. Статутними органами осередку є:

 • Загальні збори осередку (в подальшому - "Збори");
 • Голова осередку.

3.2. Загальні збори осередку.

3.2.1. Збори є найвищим органом осередку.

3.2.2. Збори скликаються не рідше одного разу на 2 роки, або по мірі необхідності.

3.2.3. Збори вважаються правомочними за наявності на них не менше 2/3 членів осередку.

3.2.4. Засідання Зборів протоколюється, протокол підписується головуючим та секретарем Зборів, які відповідають за достовірність відомостей в протоколі.

3.2.5. До виключної компетентності Зборів належить:

 • затвердження положення осередку, внесення змін та доповнень до нього;
 • обрання та переобрання голови осередку;
 • прийом в члени осередку;
 • прийняття рішення про припинення членства в осередку;
 • прийняття рішення про припинення діяльності осередку;
 • інші повноваження, що не суперечать меті Об'єднання, його Статуту та цьому Положенню.

3.3. Голова осередку.

3.3.1. Голова осередку без додаткового уповноваження представляє осередок у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами. Він вправі вчиняти юридичні дії від імені осередку, та має право першого підпису.

3.3.2. Голова осередку обирається на Зборах строком на 2 роки двома третинами голосії від загальної кількості членів осередку.

3.3.3. Повноваження голови осередку можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

а) подання ним заяви про відставку;

б) неналежного виконання ним своїх посадових обов'язків, передбачених цим Положенням;

в) неналежного виконання ним своїх обов'язків як члена Об'єднання.

3.3.4. Голова осередку:

 • організовує та керує роботою осередку;
 • укладає угоди від імені осередку.

4. Припинення діяльності осередку.

4.1. Припинення діяльності осередку здійснюється шляхом його реорганізації чи ліквідації.

4.2. Рішення про ліквідацію осередку приймається Зборами осередку % голосів від загальної кількості її членів.

4.3. Рішення про реорганізацію осередку приймається 2/3 від загальної кількості учасників Зборів.

5. Внесення змін та доповнень до цього Положення.

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Зборами осередку. За такі зміни чи доповнення повинно проголосувати 2/3 від загальної кількості членів Зборів.

5.2. Пропозиції про внесення змін та доповнень вносяться головою та членами осередку.

5.3. Про зміни, що сталися в Положенні про роботу осередку Голова останнього повідомляє в Комітет Об'єднання.

Радимо почитати

 • Бессмертный квартет +

  Ранним утром 3 февраля 1943 года американские моряки с транспортного судна «Дорчестер», дрожа от холода, наблюдали, как их корабль медленно погружается в бездонную пучину Северной Атлантики. Всматриваясь в темноту, изредка прорезаемую вспышками сигнальных ракет, они силились рассмотреть силуэты четырех человек, которые остались стоять на палубе, взявшись за руки. Детальніше
 • Дилеммы в бою +

  В жизни каждого христианина рано или поздно наступает момент, когда он встает перед сложным выбором, как ему поступить в сложившихся обстоятельствах. В таких случаях верующему человеку необходимо принять то единственно правильное решение, которое не идет вразрез с учением Христа. Детальніше
 • Последние встречи перед лицом смерти +

  В августе 1943 года я поступил на действительную службу. После того, как прошел курс обязательной военной подготовки, я был направлен на работу в крупный госпиталь. С марта 1944 года на протяжении 14 месяцев мы заботились о лечении раненых и больных. В июне 1945 мы переправились через Ла-Манш во Францию и 15 июля прибыли в Германию. Детальніше
 • 1